Algemene voorwaarden van Allonautilus Charter

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op reserveringen die op de site worden gemaakt en die tot doel hebben een gebruiker in contact te brengen met een verhuurder voor de verhuur van een boot via het online platform ontwikkeld door Allonautilus Charter.

1. Definities:

Allonautilus Charter: vertegenwoordigd door de juridische entiteit ReservHotel Europe bvba, geregistreerd in België onder het nummer 0467 105 478, met maatschappelijke zetel te 18 Daloensdelle, 3090 Overijse, België.

Boot : de boot die de Gebruiker via de Site heeft geselecteerd of een gelijkwaardige vervanging daarvan.

Huurprijs : de huurprijs van de boot is inclusief beheerskosten.

Volledige charterprijs : dit is de huurprijs en de servicekosten.

Servicekosten : de prijs van bepaalde diensten met betrekking tot de huur van de Boot die besteld kunnen worden via de Site (bv: schippersdiensten, specifieke uitrusting, schoonmaak enz.).

Annuleringskosten : dit zijn de kosten die door Allonautilus Charter worden ingehouden conform artikel 6.

Huurcontract : het contract dat rechtstreeks tussen de verhuurder en de gebruiker wordt gesloten voor de verhuur van de boot.

Verhuurder : elke natuurlijke of rechtspersoon die een boot bezit of exploiteert, of vertegenwoordiger van een dergelijke persoon is, die beroepshalve een bootverhuuractiviteit uitoefent en die via de Site een boot ter beschikking wil stellen aan een Gebruiker.

Site: www.allonautiluscharter.com, www.allonautilus.com of elke andere website ontwikkeld door Allonautilus Charter.

Diensten : redelijke inspanningen leveren om een ​​Gebruiker en een Verhuurder via de Site met elkaar in contact te brengen voor het huren van een boot die beschikbaar is via de Site en de gerelateerde diensten die worden aangeboden door Allonautilus Charter, zoals het vergemakkelijken van het offerteproces, het vergemakkelijken van de huurovereenkomst, facilitering van betalingen en facilitering van annuleringen en wijzigingen.

Beheerkosten : vergoedingen die aan Allonautilus Charter moeten worden betaald voor haar Diensten en die zijn inbegrepen in de Huurprijs.

Gebruiker : iedere natuurlijke of rechtspersoon die via de Site een boot wil huren bij een Verhuurder.

2 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die via de Site worden gemaakt en bedoeld zijn om een ​​Gebruiker in contact te brengen met een Verhuurder voor de verhuur van een Boot. Allonautilus Charter is als tussenpersoon geen partij bij de Huurovereenkomst, die rechtstreeks tot stand komt tussen de Verhuurder en de Gebruiker.

De algemene voorwaarden regelen niet de relaties tussen de verhuurder en de gebruiker, die worden beheerst door de huurovereenkomst.

3 - Voorafgaand aan elke reservering verklaart de Gebruiker de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

4 - Exploitatie van diensten

4.1 De inhoud die op de site wordt gepubliceerd, wordt geleverd door de verhuurder, die als enige verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Antwoorden op vragen van de gebruiker aan de verhuurder worden verzameld door Allonautilus Charter voor de gebruiker.

4.2 Reservering door de gebruiker.

De reservering van de boot door de gebruiker onder de voorwaarden voorgesteld door de verhuurder komt tot stand door de betaling, door de gebruiker via de site, van de aanbetaling van 50% (op de huurprijs) vereist door de verhuurder. Allonautilus Charter controleert uitdrukkelijk de beschikbaarheid en de uiteindelijke prijs in de advertentie, de reservering van een boot gebeurt rechtstreeks door de aanbetaling te doen, zonder voorafgaande schatting.

Bij elke reservering minder dan een maand voor vertrek wordt een aanbetaling van 100% gevraagd. Het saldo wordt uiterlijk een maand voor het instappen betaald aan Allonautilus Charter. De extra's, de verplichte opties en de huurgarantie dienen altijd ter plaatse te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk bepaald in het huurcontract.

Dankzij onze beveiligde verbinding aanvaarden wij betalingen met kredietkaart (Visa, MasterCard, ...) of Paypal. U kunt ook een bankoverschrijving doen.

Uw aanbetaling wordt vervolgens op een speciale bankrekening gestort en wordt pas aan de verhuurder geretourneerd nadat het contract van uw kant is ondertekend.

De gebruiker kan ook een reserveringsaanvraag sturen of een offerte vragen via de contactpagina. Wat de reserveringsmethode ook is, de gebruiker wordt geïnformeerd dat de verhuur van de boot niet gegarandeerd is zolang de reservering niet is bevestigd. Allonautilus Charter raadt de gebruiker aan te wachten op bevestiging van de reservering voordat er extra kosten worden gemaakt voor de bootverhuur. Het huursaldo is verschuldigd één maand voor de instapdatum.

4.3 Bevestiging van de reservering door de verhuurder De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de bevestiging van de reservering. Wanneer de verhuurder de reservering heeft geformaliseerd door middel van een schriftelijk huurcontract, stuurt de verhuurder de gebruiker een concept huurcontract en de documenten die nodig zijn voor de verhuur. Na ontvangst van de huurovereenkomst van de verhuurder, stuurt de gebruiker het ondertekende contract per e-mail terug naar de verhuurder. In het geval dat de boeking na 4 dagen niet door de verhuurder is bevestigd, zal Allonautilus Charter het door de Gebruiker betaalde aanbetalingsbedrag kosteloos terugbetalen. Er wordt gespecificeerd dat bij het niet bevestigen van de reservering door de verhuurder geen schadevergoeding of schade van de gebruiker kan worden geëist.

4.4 Totstandkoming van het huurcontract.

Allonautilus Charter ondersteunt de verhuurder en de gebruiker bij het sluiten van de huurovereenkomst. Allonautilus Charter is geen partij bij het huurcontract, dat rechtstreeks tussen de verhuurder en de gebruiker moet worden afgesloten. De verhuurder en de gebruiker zijn als enige verantwoordelijk voor de onderhandeling, totstandkoming, uitvoering, niet-uitvoering, afloop en beëindiging van de tussen hen gesloten huurovereenkomst. Allonautilus Charter kan in dit verband niet verantwoordelijk worden gehouden. Een kopie van het overeengekomen huurcontract moet aan Allonautilus Charter worden verstrekt.

Artikel 5 - Bootverhuur

5.1 Skipper en bemanning.

De verhuur die op de Site beschikbaar is, is in principe verhuur zonder bemanning. Huurder behoudt zich het recht voor om de navigatievaardigheden van de gebruiker en zijn bemanning (indien van toepassing) te controleren. Als de navigatievaardigheden van de Gebruiker of zijn bemanning niet voldoende worden geacht, of als de door de Gebruiker ingehuurde skipper niet beschikbaar is, kan de Verhuurder de huur annuleren met de Gebruiker in gebreke, tenzij de Gebruiker slaagt erin op zijn kosten een andere skipper in te huren. In geval van annulering wegens gebrek aan voldoende navigatievaardigheden, wordt de huur geacht te zijn geannuleerd om redenen die aan de gebruiker kunnen worden toegerekend en worden de annuleringskosten genoemd in artikel 6 van toepassing. In geval van huur van een skipper, zal 'Gebruiker blijft volledig verantwoordelijk voor de boot en zijn bemanning gedurende de huurperiode.

5.2 Reisdocumenten en navigatievergunningen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de naleving van reisdocumenten, paspoort, eventuele visa en vaccinatiebewijzen, evenals de navigatievergunningen, voor zichzelf en de personen die hem vergezellen, in overeenstemming met de regelgeving van de bezochte landen. Elke annulering, instapweigering of verkorting van de huur als gevolg van het niet naleven van reisdocumenten, visa, vaccinatiecertificaten of navigatievergunningen wordt beschouwd als een annulering die kan worden toegeschreven aan de gebruiker en zal resulteren in de kosten van annulering aangegeven in artikel 6.

5.3 Controles alvorens de controle over de boot over te nemen.

De verificatie van de door de verhuurder en de gebruiker meegedeelde informatie (identiteit, toestand en uitrusting van de boot, navigatiecapaciteiten en solvabiliteit) is de verantwoordelijkheid van de verhuurder en de gebruiker. De gebruiker kan door het huurcontract met de verhuurder verplicht zijn een borgsom te betalen alvorens de boot in bezit te nemen. Elk geschil met betrekking tot de aanbetaling of het afzien van schade, met name als gevolg van schade aan boord of een vertraging bij het terugbrengen van de boot, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Allonautilus Charter.

5.4 Gebruik van de boot.

Elke boot die via de Site wordt gehuurd, mag alleen worden gebruikt voor pleziervaart, met uitsluiting van elke commerciële, professionele visserij, transport, regatta of andere activiteit, tenzij anders bepaald in de huurovereenkomst en in overeenstemming met de Verhuurder. Dergelijke uitzonderingen zullen regels en verplichtingen met zich meebrengen die specifiek zijn voor contracten van dit type, zoals specifieke verzekeringscontracten, administratieve procedures, enz., Waaraan de Gebruiker en de Verhuurder moeten voldoen. In overeenstemming met alle bepalingen van het huurcontract verbindt de gebruiker zich ertoe om redelijk gebruik te maken van de gehuurde boot. In het bijzonder verbindt hij zich ertoe de toepasselijke navigatie- en douaneregels en de veiligheidsinstructies gegeven door de verhuurder te respecteren. Hij verbindt zich ertoe om de boot routinematig te onderhouden en in goede staat te houden. Het onderverhuren en uitlenen van de boot is ten strengste verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe om alleen het aantal geautoriseerde personen in te schepen. Bij ernstige schade (ontmanteling, lek, brand etc.) dient de gebruiker de verhuurder dringend op de hoogte te brengen en om instructies te vragen. In afwachting van deze instructies moet de gebruiker een rapport laten opmaken om de door hem verschuldigde bedragen van de verzekeringsmaatschappij terug te krijgen. Allonautilus Charter kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor de geleden schade of de navigatievoorwaarden.

Artikel 6 - Wijziging of annulering.

6.1 Voorwaarden voor het wijzigen van de huur - Indien de Gebruiker, om welke reden dan ook, wijzigingen wil aanbrengen in zijn reservering (bootmodel, datum, bestemming, etc.), dient hij dit aan Allonautilus Charter te melden. Allonautilus Charter zal proberen een bevredigende oplossing voor de Gebruiker te vinden, waarvoor een dossierverwerkingsvergoeding van € 120 in rekening wordt gebracht, naast eventuele extra kosten die verband houden met de wijziging van de reservering. Allonautilus Charter garandeert echter niet dat de huur kan worden gewijzigd. Als er geen bevredigende oplossing voor de gebruiker kan worden gevonden en de gebruiker er daarom voor kiest om de huur te annuleren, is de gebruiker onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in de huurovereenkomst.

6.2 Voorwaarden voor annulering van het huurcontract.

De annuleringsvoorwaarden zijn die bepaald in het huurcontract. De annuleringsvoorwaarden van de huurovereenkomst zijn in het algemeen als volgt. Deze worden als voorbeeld gegeven:

(1) de gebruiker kan de huur tot 90 dagen voor vertrek annuleren, in welk geval 30% van de huurprijs wordt terugbetaald door de verhuurder;

(2) de gebruiker kan de huurovereenkomst tot 60 dagen voor vertrek annuleren, in welk geval 50% van de huurprijs wordt terugbetaald door de verhuurder;

(3) de gebruiker kan de huurovereenkomst tot 30 dagen voor vertrek annuleren, in welk geval 30% van de huurprijs wordt terugbetaald door de verhuurder;

(4) De gebruiker kan de huur binnen 30 dagen na vertrek annuleren, in welk geval de verhuurder geen restitutie zal geven en de volledige huurprijs zal worden ingehouden door de verhuurder.

6.3 Annuleringskosten.

Ongeacht het tijdstip van annulering en de terugbetaling van de gehele of een deel van de prijs van de volledige huur door de verhuurder op basis van de annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn in het huurcontract, is een annuleringsvergoeding van 10% van de prijs van de huur verschuldigd aan Allonautilus Charter, deze vergoeding wordt door Allonautilus Charter behouden voor enige terugbetaling aan de Gebruiker, zonder kennisgeving.

7. Garanties en verantwoordelijkheden

7.1 De verplichtingen van Allonautilus Charter zijn slechts middelenverplichtingen en garanderen geen enkel resultaat. Allonautilus Charter garandeert niet dat de boot beschikbaar is en dat de boot geschikt is voor het gebruik of voldoet aan bepaalde voorwaarden, kwaliteit of andere kenmerken.

7.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is Allonautilus Charter niet aansprakelijk jegens de gebruiker of een derde partij, voor

(1) onopzettelijke, indirecte of gevolgschade, gederfde winst, verlies van zaken, verlies van zakelijke kansen, gederfde inkomsten of uitputting van de klant, ongeacht de oorzaak

(2) voor verlies of schade voor zover deze het gevolg is van de juistheid en volledigheid van de informatie op de site.

(3)) voor enig verlies of schade voor zover de verhuurder een van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst of enige andere aansprakelijkheid van de verhuurder zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden niet nakomt.

(4) voor verlies of schade die het bedrag van 500 euro overschrijdt.

7.3 Allonautilus Charter is niet verantwoordelijk voor enige terugbetaling van de volledige charterprijs, geheel of gedeeltelijk, of voor enige andere compensatie, in het geval dat weersomstandigheden de navigatie verhinderen en de boot dwingen om in de haven of op zee of op ankerplaats te blijven of wanneer de gebruiker weigert bezit te nemen van de boot, of die de verhuur onderbreekt voor de einddatum, om welke reden dan ook.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden -

8.1 De borgsom en het betalingsschema voor de verhuur die door de gebruiker moet worden betaald, worden door de verhuurder bepaald. Het niet naleven van het betalingsschema op de vervaldata wordt beschouwd als een annulering van de huurovereenkomst, in welk geval artikel 6 van toepassing is.

8.2 Alle betalingen, inclusief de borgsom, verschuldigd aan de verhuurder worden door de gebruiker via de site betaald. Betaling per creditcard of PayPal-rekening of bankoverschrijving naar de Allonautilus Charter-rekening wordt geaccepteerd. Bij uitzondering kan het saldo van de prijs rechtstreeks aan de verhuurder worden betaald, in welk geval Allonautilus Charter niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige insolventie van de gebruiker of de verhuurder. De bankgegevens die de Gebruiker tijdens een online betaling verstrekt, worden niet opgeslagen door de Allonautilus Charter-site. Elke online betaling of bankoverschrijving is definitief en de Gebruiker verbindt zich ertoe om geen terugbetaling te vragen van het (de) bedrag (en) betaald voor de huur van zijn bank- of creditcardmaatschappij in geval van moeilijkheden die zich voordoen bij de uitvoering van het huurcontract.

Artikel 9 - Verzekering.

Allonautilus Charter biedt geen enkele verzekering. Zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, kan de huurder een all-risk verzekering afsluiten die de aansprakelijkheid van de gebruiker dekt voor de duur van de huur.


Artikel 10 - Beëindiging. Allonautilus Charter is niet verplicht om een ​​van de diensten te leveren die worden beschreven in de Voorwaarden en / of op de Site en kan de diensten op elk moment beëindigen zonder verdere kennisgeving zonder enige kosten of aansprakelijkheden.

Artikel 11 – Diversen

11. 1 Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van een geschil tussen de Gebruiker of een derde partij en Allonautilus Charter, ongeacht de aard en de locatie van het evenement, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Leuven (België) bevoegd.

11 .2 Elke vordering tegen Allonautilus Charter in verband met of in verband met het gebruik van de Site of een van de diensten geleverd door Allonautilus Charter verjaart na het verstrijken van één jaar vanaf de datum van levering van de betreffende diensten. .

11.3 De nietigheid of niet-toepasselijkheid van een of meer van deze bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een of meer van deze bepalingen is geen reden om de overeenkomst te beëindigen. De ongeldige / niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de economische bedoeling van de ongeldige / niet-afdwingbare bepaling zoals gedefinieerd in deze voorwaarden zo dicht mogelijk benadert.